MudRunner - Old-timers DLC
MudRunner - Old-timers DLC
නිදහස්
මෙම අන්තර්ගතයට ක්‍රීඩාවක් (වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය වේ.

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

සමඟ ක්‍රියා කරයි

විස්තරය

Expand your MudRunner experience with the Old-timers DLC! Drive 2 new vintage General Motors trucks and explore the brand new Rocky Hills map designed to challenge your pick-up truck mastery. This pack includes: - The Rocky Hills map, a brand new sandbox environment without garages, for even more challenge! - Chevrolet Napco 3100 (1957, 4x4 scout vehicle) - GMC DW950 (1952-54, truck) - Loaded log cart add-on, able to carry 2 points. - Scout trailer add-on, fitted with 1 garage point

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Focus Home Interactive

හිමිකම

© 2019 MudRunner. A game developed by Saber Interactive and published by Focus Home Interactive.

වැඩිදියුණුකරු

Saber Interactive

නිකුතු දිනය

2019-06-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

10.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: නිදහස් සිට USD$9.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්
MudRunner - Old-timers DLC බලපත්‍ර නියමයන්
MudRunner is a trademark of Saber Interactive Inc. Havok software is © 2019 Microsoft. Chevrolet, Napco 3100 and GMC DW950 trademarks, and related body designs, are used under license from General Motors LLC. All rights reserved.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම නිෂ්පාදනය Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට