නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Do you like cooking games, bakery games or restaurant games? Right fo you is My Cafe: Cake Bakery! Welcome in pastry paradise! Hungry? Get baking! Become the best cake baker in town and create the yummiest cakes, in this delicious cooking game! This cooking game’s beautiful 3D art will make you feel like you’re baking a real cake! Yummy! What are you waiting for? Get your mixer out and start cracking those eggs! Have fun opening up lots of yummy bakeries, baking with Lizzie and becoming a true baking professional who’s famous for beautiful, tasty delights! But here’s a little warning - this bakery story game WILL make you hungry as pastry paradise! According to cooking mama recipe, let’s start from preparing different types of ingredients. Mix them carefully together and bake the cake. Then choose your favorite toppings and decorations to make the cake more tempting. No gift can be better than a handmade birthday cake from your best friend. Be the best cake baker the world has ever seen! What’s your favorite type of cake? Sweet birthday cakes? Fancy wedding cakes? Whatever it is, you can make it! Decorate your cakes to make them extra beautiful, and take photos so you can show your friends your yummy creations! You can even enter your cakes in a contest and serve them to your friends at the cake party! Features of Cake Maker 3D - Cafe Bakery: > Learn how to bake the most delicious cakes EVER in this fun cooking game! > Tons of mouth-watering cake recipes to make for you and your friends! > Use professional baker tools to bake, design & decorate the most delicious cakes! > From rainbow-sprinkled birthday cakes to strawberry cupcakes, the choices are infinite! > Decorate your cakes with yummy frosting, delicious decorations & adorable toppers! > Are those wedding bells? Design and bake a beautiful cake for the bride. > Put the prettiest picture of yourself on your very own cake! > Have a cake party with your fuzzy bunny, kitty and puppy friends, cute babies, and more! > Make the party extra festive with your very own party decorations! > Enter the cake bake competition, vote for your favorite cake, and win first prize! > To-die-for dark chocolate, cherry-banana cake or cheesecake? You choose - You’re the baker! > It’s princess party time! Put your favorite princess on a cake! Candy cake anyone? We all love cake, but we don't like the mess that it makes, why not get all the fun of making the cake with out having to clean afterward. In Candy Cake Maker you'll first have to make the dough, by adding all the ingredients in the right order like in a real recipe. Drag and drop all of them on the pot to cook. Remember to keep stirring that mixture, you don't want your dough to burn. Next you'll need to pour it into a cake pan! Let's eat! We don't even have to fight over who gets to do the dishes!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Fun Free Casual Games

නිකුතු දිනය

2019-05-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

31.96 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට