නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Everyone needs a coffee break! Run the best coffee shop in the world by serving your clients with delicious meals and beverages. But you have to be fast, otherwise people might be angry… Manage your time wisely and give your clients a great time! In your coffee shop you will serve hot chocolates, milkshakes, green tea and, obviously, great coffee! Prepare delicious toasts with jam, cheese, bacon, and some other great side dishes! However, you have to pay attention in your cooking: food can quickly burn, and no one likes that... Customize your shop and upgrade it! Your clients will be more and more satisfied once new equipments are unlocked and new decoration arrives! Manage an amazing shop and earn money by serving everyone in time! HIGHLIGHTS • Make toasts, pancakes, cupcakes, croissants and serve them with jam, bacon, salad, eggs and cheese. • Serve your clients with hot chocolate, green tea, milkshake and the best coffee in town. • Decorate your shop and create a comfy environment for the perfect coffee break. • Upgrade your shop and serve even better through dozens of levels. Disclaimer: While this App is completely free to play, some additional content can be purchased for real money in-game. It contains consumable and non-consumable items ranging from 0.99 USD to 54.99 USD or equivalent. If you do not want to use this feature, please turn off in-app purchases in your device's settings.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tapps Tecnologia da Informacao Ltda.

වැඩිදියුණුකරු

Tapps Tecnologia da Informacao Ltda.

නිකුතු දිනය

2015-07-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

24.23 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

My Coffee Shop වෙබ් අඩවිය
My Coffee Shop සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට