නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

All the fun of owning a kitten right in your hands! Raise, feed, teach, clean, train, perform numerous tricks and play exciting mini games with your adorable little cat. My Virtual Cat is a guarantee of fun for the children! The perfect game for kids. Includes educational mini games with positive affirmation to develop your children’s counting, memory, reasoning, reflexes, coordination and motor skills. My Virtual Cat focuses on making your child learn by playing. Every activity involves a different set of skills making it a complete educational experience. Watch your little ones learn and grow as they exercise their imagination, giving their kittens a special name and keeping them well fed, happy, rested and clean. MINI GAMES • Odd One Out: spot the different object • Flea Catcher: save your pet from the fleas • Memory: fun memory game for the kids • How Many: count the carrots as fast as you can • Clean the Yard: clean after your pet’s mess • Sorting: sort the pet’s food into the correct box • Trampoline: circus’ fun for your pet • Duck Slide: duck bowling mini game HIGHLIGHTS • Boost your child’s creativity and imagination • Give your pet cats any name you want: Oscar, Tiger, Sam, Tom, Misty, Ginger, Coco, Ben, Chloe, Angela, Lucy, Missy... • Cute illustrations and sound effects • Easy and intuitive gameplay, kids love it Kids learn better while having fun. Give My Virtual Cat a try! Disclaimer: While this App is completely free to play, some additional content can be purchased for real money in-game. It contains consumable and non-consumable items ranging from 0.99 USD to 54.99 USD or equivalent. If you do not want to use this feature, please turn off in-app purchases in your device's settings.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tapps Tecnologia da Informacao Ltda.

වැඩිදියුණුකරු

Tapps Tecnologia da Informacao Ltda.

නිකුතු දිනය

2015-06-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.26 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනික

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

My Virtual Cat වෙබ් අඩවිය
My Virtual Cat සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට