නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Welcome to your new Pet Shop! Build your own pet store and take care of cute animals as clients check in to your place. Play with, care for, feed, wash, groom and dress up little cats and dogs to maximize happiness and grow your business! My Virtual Pet Shop is amazing fun, play now! Take good care of the pets to advance levels and earn coins by the end of day. Unlock new items and use coins to improve your shop and customize all the items of your pet store to give it the look of your dreams! MINI GAMES Exciting mini games will add even more fun to your days in the pet shop! • Wash the Pet - Grab the sponge and some shampoo to clean the dirty pets • Dress Up! - Put on cute items to give pets a special look • Tap the Fleas - Pick off all these tiny nasty bugs from the pets HIGHLIGHTS • Four different activities: pet grooming, pet doctor, pet bath, pet dressing • Simple gameplay for pet lovers of all ages • Upgradeable items: improve your shop to grow your business • Cute kittens and puppies of all breeds • Fast-paced fun with challenging mini games • Beautiful illustrations and animations If you love animals, you’ll love My Virtual Pet Shop. Download now and start having fun with cute little pets -- and Doge too! Disclaimer: While this App is completely free to play, some additional content can be purchased for real money in-game. If you do not want to use this feature, please turn off in-app purchases in your device's settings.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tapps Tecnologia da Informacao Ltda.

වැඩිදියුණුකරු

Tapps Tecnologia da Informacao Ltda.

නිකුතු දිනය

2015-05-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

15.71 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට