නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Myki: The only secure Password Manager, Password Generator and Authenticator designed with privacy in mind. Login to all of your accounts with a fingerprint. Point to point Ultra Secure Encryption. Get Myki on Android and iPhone at https://myki.com/download Myki is private by design in a way that prevents governments as well as hackers from accessing your accounts. Myki does not store your passwords in the cloud. Instead, it relies on point to point military grade encryption to securely push your passwords from your phone to your computer. You do not need a master password to use myki. Military Grade Encryption, Strong Random Password Generation. Myki automatically fills two-factor authentication tokens. Login to any account with your fingerprint. No need to remember your passwords ever again. Featured in TechCrunch, The Wall Street Journal, Forbes and the MIT Tech Review. For more information about how myki protects your identity, visit: https://myki.com/privacy Features: Password Manager and Authenticator: Store passwords with AES256 encryption. No master password to remember. Fingerprint Login. Login on any computer by downloading the browser extension. Login to any account with your fingerprint Auto-fill password in apps and websites. Generate Strong passwords for any account. Share access with your friends and colleagues without sharing the password. Built-in Privacy: Your passwords are not stored in the cloud. (myki.com/privacy/offline-storage) Myki doesn’t even have access to encrypted passwords. Myki keeps your passwords safe from hackers and governments. Point to point AES256 encryption between your phone and your browser. Secure backup of passwords on your computer. Secure backup of passwords on a friends myki app. Fingerprint Login: Login to the myki app using your fingerprint. No master password. Login to any account with your fingerprint. Use your fingerprint on your phone when logging in on your computer. Secure Access Sharing: Securely share access to your accounts with your friends and colleagues. Hide your passwords from the people you share access with. Revoke shared access with a click of a button to stop sharing access and log out. Remote Logout: Logout from your accounts on your computer using the myki app. One click secure logout from the myki app. Automatic Two-Factor Authentication: No need for a separate authenticator app such as Google Authenticator or Authy. Sync your 2fa tokens so that you have them in one place. Myki automatically fills your additional two-factor token for security and convenience. Secure Password Generator: Generate strong and secure passwords. Creates secure passwords that contain letters, numbers and special characters. Never have to create a password ever again. Ultra-Secure Duress Mode: Hide sensitive accounts from people who force you to unlock the myki app. Type your duress pin code to hide sensitive accounts from intruders. Additional Security Features: Detect changes in the fingerprints enrolled on your Android and iOS device. Exponential Delays on incorrect pin code input. Keychain enforced encryption of passwords. Automatic Password Changer (Beta): Automatically change passwords of selected accounts. Set a schedule for automatic password changes. Myki Breach Alerts (Beta): Myki alerts you when a service gets hacked. Be the first to know when a service is compromised. myki is available on Android and iPhone in English, French, Spanish, German, Arabic, and Japanese. Email us at info@myki.co Follow us: Facebook: facebook.com/mykiapp Twitter: @mykitweets YouTube: youtube.com/channel/UCVXXzSKQmUm4N8BtgZmXkTA Myki means never having to remember or type a password ever again. Download Myki for security and privacy.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Myki Inc.

නිකුතු දිනය

2018-07-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.46 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ආරක්ෂාව > Personal security

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට