නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The MYSTERY SOCIETY is back with a new addictive Hidden Object Adventure game! A secret team of elite detectives has worked behind the scenes for years to solve puzzles and investigate crimes. But thieves and other criminals continue to steal precious jewels and other rare artifacts. The secret society has put together their best team ever, comprised of agents old and new - and they need your help too! Climb the ranks and become the best detective the world has ever seen. Travel the world and solve crimes in New York, London, Paris, Washington D.C., Toronto, Berlin, Florence and more! Can you locate all the Hidden Objects? Find hidden objects and solve more puzzles and challenges than ever before. Match 3 puzzles, Memory games, and more fun minigames await you this time around! Join millions of other players and solve crimes in this long-awaited sequel! From the makers of Hidden Object Blackstone Free and Relic Match 3: Jewel Mystery! Features of Mystery Society 2 - Hidden Puzzles: • Travel all over the world and find stolen items! • No Internet connection required to play! • Join this detective crew and become the top detective! • Beautiful city levels with stunning graphics to search through! • Interact with both returning and brand new characters! • Investigate crimes and solve difficult mysteries! • Look for missing treasure and jewels by word, image, outline and more! • Enjoy the challenging find the difference mode! • Recover lost treasures and jewels! • Complete Achievements and become the best detective! • Use magical hints to help find difficult objects! • Pinch and zoom feature to locate clues if necessary! • Connect with other popular games like Relic Match for daily rewards! • Trade items and earn amazing rewards! • Join a Mystery Society in this #1 Hidden Object game! • Includes Match 3, memory games and other fun minigames! Download the best game on Windows today! CONTACT US: support@rolltower.com

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Added VancouverLocation - Spanish, German, French, Italian, and Portuguese languages added!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Rolltower Studios

හිමිකම

Copyright Rolltower Studios, Inc 2017

වැඩිදියුණුකරු

Rolltower Studios

නිකුතු දිනය

2017-10-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

307.02 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට