නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The application does not support Windows 10S Re-ignite the will of the fire, and build your strongest team! The game is based on the original anime "Naruto" , recreating the growth and embarrassment of the protagonists in the original book, and opening the ninja world again for the ninja fans. Join Naruto's team and rekindle the blood and fire dreams! Game Features Ninja fighting, boundless and continuous beating Super blow, boxing to the flesh! Spiral pills, shadow separation, thousand birds, wood leaf cyclone, thunder. Classic Ninju capricious cast, extreme special effects, dazzling full screen! Orthodox reduction, original animation reproduction The real wooden leaf scenes can be seen in a panoramic view. The Chinese endurance exam, the three endurance duels, the assistant recaptures, and the battle to end the valley.. The classic plots are reviewed one by one, and the blood is rekindled by the fighting! The call of the spirit beasts to shake the whole screen Dogs, toads, blue snakes, Tortoise Tortoise, apes, magic, and animals, all of them are shocked. Team to break through, a key friend invited to help Challenge classic boss with friends and win the legend. Dozens of rolls of skills will be selected at random, and various strategies will help you to dominate the forbearance circle.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

1. Gaming progress optimized 2. More details optimized. 3. Art designs optimized.

විශේෂාංග

  • Original story: a large number of Huo Ying characters' story and vivid dialogue, 100% Naruto picture restoration
  • Vivid fighting scenes: cool personal skills, each character features a move, bringing a different combat experience
  • Turn-based multiple gameplay: The algorithm's unique turn-based gameplay, both operational and entertaining, allows you to experience the charm of the Naruto world smoothly
  • Exquisite game screen: Whether it is an anime or a fan of comics, you can feel the full picture restoration
  • Strong interactivity: While experiencing the plot to restore PVE, multiple PVP games allow players to collaborate and compete with each other.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Seastar Limited

නිකුතු දිනය

2019-10-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

4.36 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට