නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Do you like battleships and boat battles? The best team fights are waiting for you! Absolutely for free! Based on naval action, Naval Armada: World Warships is a free multiplayer action PVP game about ships from creators of Armada: Modern Tanks. The world of Warships battles sends a challenge to you! Fight exciting sea MMORPG online battles, choose battleships and navigate them! Play with friends against the enemies and win epic battles on torpedo boat destroyers, cruisers and battleships! Become the best admiral! Be ready to battle, win everybody and put global order. The war for world has already begun! We have more than 25 of modern battleships in the Naval Armada forces! Arrange your ships on the battlefield, strike, use your arsenal, try to sink enemy ships. Build your own game strategy and leave opponents no chance! Features: • A great amount of warships! • Different classes of ships with different armament: from light guns to torpedoes and rockets! • Unique system of upgrades to each ship. • Various battle arenas from all corners of the world are waiting for you! • Modern 3D graphics as in the best mobile games Never yet the war battle games shooters online has been so challenging! Fight online against players from all over the world in solo battles, team action combats or in cooperative! Download Naval Armada: World Warships game, dig into the world of battleships and create your own fleet! Fight with players from all over the world and find out who is the best captain!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Good day, commanders! We have an update on board! What's new: • Meet new maps - which will brighten up the rainy autumn with HOT BATTLES! • A new type of weaponry is already on board! • Improve the performance of the game and various bug fixes.

විශේෂාංග

  • A great amount of warships!
  • Different classes of ships with different armament: from light guns to torpedoes and rockets!
  • Unique system of upgrades to each ship.
  • Various battle arenas from all corners of the world are waiting for you!
  • Ability to play on your PC and your phone
  • Modern 3D graphics as in the best mobile and PC games
  • User friendly controls which will be enjoyed both by newbie shooter players and harcore gamers.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Extreme Developers

හිමිකම

Extreme Developers

වැඩිදියුණුකරු

Extreme Developers

නිකුතු දිනය

2019-10-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

121.42 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට