USD$19.99

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

USD$19.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

A mysterious serial killer stalks the streets of modern-day Paris. The body count rises, and the police are no closer to catching the culprit. You are a taxi driver and survivor to the killer’s most recent attacks, having barely escaped with your life. You have seven nights to help find the killer, or the police will pin it on you. These next few shifts will be far from ordinary or safe… Night Call is a narrative-driven noire investigation game. You are no detective, but you do have a gift. Around you, people feel more at ease. They talk. They share their thoughts, their emotions, their stories… their secrets. To passengers, you are more than just a driver; you are also a friend, a confidant, a shrink. A voyeur catching a glimpse under the masked but very real lives throughout the City of Light. And you’ll need to play these roles well if you want to catch the killer. Use the limited time you have available each night to gather clues while earning money to pay your bills. Drive passengers to their destinations, hear their stories and choose your responses carefully—some are just regular people with a tale to tell, while others might reveal a clue that’s key to your investigation. Follow the right leads to uncover new info about the suspects, and don’t forget to make enough money to buy gas and pay your bills. Can you solve the mystery before it’s too late? Better hurry—both the clock and the meter are running…

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Night Call v.1.3.5 - Fixed an issue that stopped achievements from being unlocked. This fix will apply retroactively and unlock any achievements you should have unlocked already. - Fixed an issue where save files from an older version than 1.3.2 were not being properly loaded - Fixed a localization error when playing on German. Known Issues: If you created a new game in the previous version (v1.3.2), your progress will appear to be reset. This can be fixed with the following steps: 1. Start a new game 2. Enter your LocalLow folder and enter Raw Fury\Night Call (usually C:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\LocalLow\Raw Fury\Night Call) 3. Notice how you'll have save files titled nightcall_0.sav, nightcall_1.sav etc. As well as .sav files with a much longer title such as nightcall_2812381249_0.sav. This long number is your Xbox ID, and must exist in the save name in order to be loaded. To fix this, simply rename the files. If your Xbox ID is 200000, you would rename nightcall_0.sav to nightcall_200000_0.sav, and so on. If you have any issues, please don't hesitate to contact the Raw Fury helpdesk via our website. Thank you, and sorry for the inconvenience.

විශේෂාංග

  • GORGEOUS GAME NOIRE STYLE: Every character and location are lovingly hand-drawn in stunning black & white, evoking the pure tension of the noire style of art.
  • A VIVID AND ORIGINAL CAST: Meet dozens of original, surprising, realistic characters and share their lives for a few brief moments. Listen and help - they might have something useful for you.
  • INVESTIGATION VS. SURVIVAL: Will you forsake information for more money, or sacrifice your income to get the info you need? Make your choices quickly - time is running out!
  • MULTIPLE ENDINGS, MULTIPLE KILLERS: Can you uncover the identity of the killer each time? Be careful: a guilty suspect in one playthrough may be completely innocent in the next.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Raw Fury

හිමිකම

© 2019 Raw Fury All rights reserved

වැඩිදියුණුකරු

Monkey Moon and BlackMuffin Studio

නිකුතු දිනය

2019-07-17

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
අස්ථාපනය කිරීමේ දී පිරිසිදු නොකළ ලියාපදිංචි ඇතුලත් කිරීම් සහ ගොනු ලියන්න.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Night Call වෙබ් අඩවිය
Night Call සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට