නිදහස්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Nimble is the #1 rated Social Sales and Marketing CRM. Add our Nimble Contacts extension to Edge to let Nimble work for you on any social network or website. The Nimble Smart Contacts App enables you to view social profiles, streams and signals related to that contact from a single screen. The app automatically pulls and displays your complete communication history of social messages, emails, notes, and events for every contact in Nimble. INSTANT CONTACT DETAILS FOR PEOPLE AND COMPANIES Simply hover over a name, email, or social handle to see details about a contact to help you engage. INTELLIGENT UP-TO-DATE RELATIONSHIPS INSIGHTS Nimble is the first CRM that stays updated with the details you need: company name, title, location, experience, education, shared relationships, mutual interests and more. TAKE ACTION ANYWHERE Save time and take action with your contacts from the Nimble Contacts extension. Organize tags, tasks, notes, close deals, send email, tweet, and view your communication history without opening Nimble CRM. THE EASIEST WAY TO USE NIMBLE CRM Nimble Contacts pulls details from emails and web pages with one click to create and enrich contact records. It works in Office 365, Outlook, LinkedIn, Twitter, Facebook, Dynamics or any website. TRIAL DETAILS Try Nimble for 14 days with our free trial. $25 per license/month after the trial. For more details, visit www.nimble.com/pricing.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Nimble Inc.

හිමිකම

Published by Nimble ©2017 Nimble, Inc. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Nimble Inc.

නිකුතු දිනය

2017-04-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.4 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ව්‍යාපාරික > CRM

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Nimble Contacts වෙබ් අඩවිය
Nimble Contacts සහාය

අතිරේක නියමයන්

Nimble Contacts රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Nimble Contacts බලපත්‍ර නියමයන්
Nimble Contacts for Edge Privacy Policy http://www.nimble.com/company/privacy/

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට