නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

You're busy. OneNote Web Clipper lets you quickly clip all or part of a web page to OneNote, and save it for later. Clip images, pdfs, videos, or a visual bookmark of a page. Best of all, you can access them from any computer, tablet, or phone - even when you're offline. CLIP YOUR WAY - NO CLUTTER! Articles, recipes, or products can be clipped without all the ads, navigation, and noise. - Highlight text, adjust the fonts, or add a note before you clip. - Clip the whole page or several selections on the page. It's up to you. WHAT TO CLIP - All or part of a web page - PDF files - online or on your computer - Any image on a web page - Videos from YouTube or Vimeo - Create a visual bookmark of the page GREAT FOR - Travel - Business - Shopping - Recipes - Research - News - Inspiration TAKE IT WITH YOU - Anything you clip to OneNote will be available on all your devices, even if you're offline. - Use OneNote's powerful search to find your information on any device. - Share your information with others.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Corporation

වැඩිදියුණුකරු

Microsoft Corporation

නිකුතු දිනය

2016-03-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

5.55 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

OneNote Web Clipper වෙබ් අඩවිය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට