නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Ono online card gamed have been a part of fun family Sunday evenings for decades now and we are still not bored of it. Ono online is one of the world's most popular family card games whose general principle follows Crazy Eights game. This makes it a perfect Ono card game to play while you’re waiting for an appointment, waiting for food at a restaurant, or similar occasions when you need a bit of entertainment or distraction. The objective of Ono online card game is to get rid of all the cards in the deck before anyone does. Before you start playing Ono online, it's worth working out card values and strategies. First, deal each player seven cards. The remaining cards in Ono online should be placed face-down, to form the "draw" pile. Get your strategy right in Ono online and you can turn a losing position into a winning one. The first player in Ono online is normally the player to the left of the dealer and game continues in a clockwise direction. Players have to match either by the number, color, or the symbol/Action. If the player has no matches in Ono online, they must draw a card from the Draw pile. If that card can be played, play it. Otherwise, the game moves on to the next person in turn. Special cards in Ono online gives the players a chance to experience a brand new game with a great twists in order to win. It consists of Colour change card which lets you change the color of play, Reverse card changes the order of play. Draw 2 if put on discard pile player next to you will have to pick up two cards. Skip Card when placed, the next player to play loses his turn and is "skipped". Wild Draw 4 if played, the player gets to change the color and the player next to him has to pick up four cards. The idea of Ono online game is to get to your last card. Tap “ONO” before another player realizes you didn’t, if you get caught by another player, you must pick up two cards from the draw pile. Once a player has no cards left, the hand is over. Need a fun online card game for a family party or friendly get together? You have to try this ono game now. Whether you're playing professionally or simply enjoying a casual Ono game which provide hours of entertainment for all ages. Ultimately, the length of time you spend with Ono online is pretty dependent on how cool you are under pressure. If the thought of a fast-paced Ono Online multiplayer card game where you have to keep one eye on your cards and the other eye on three other opponents excites you, chances are you'll have a great time. ★★★★ Game Features ★★★★ ❖ Create Private Room and Invite Friends and Family ❖ Play with players across the world ❖ 2, 3 & 4 Player Modes ❖ Three strategic AI players ❖ Fast-paced, competitive and fun - for free! ❖ 3 action cards and 2 Wild cards ❖ Touch friendly interface ❖ Excellent game graphics Please rate and give your feedback for Ono online for further improving the game. We will be grateful to hear your opinions and improve - whenever needed - in future versions. Enjoy playing Ono online anywhere anytime, Free!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Ironjaw Studios Private Limited

හිමිකම

Copyright 2018 @ Ironjaw Studios Pvt Ltd. All right Reserved

වැඩිදියුණුකරු

Ironjaw Studios Private Limited

නිකුතු දිනය

2018-03-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

75.34 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට