Operation: Spearbreaker
Operation: Spearbreaker
USD$5.99
මෙම අන්තර්ගතයට ක්‍රීඩාවක් (වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය වේ.
USD$5.99

සමඟ ක්‍රියා කරයි

අන්තර්ගතයි

විස්තරය

This exciting fast-response operation puts you in the boots (and drop pods) of an elite team of Orbital Drop Shock Troopers, the “ODSTs” who think jumping out of a spaceship to land right in the middle of hostile forces is a good way to start their day. In the missions of Operation: Spearbreaker you’ll discover a new Banished plot in Atriox’s ongoing war against Captain Cutter for control of the Ark and you’ll be called upon to overcome massive enemy odds in order to save every soul fighting aboard the UNSC Spirit of Fire. Operation Spearbreaker is a two-mission campaign addition.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

විශේෂාංග

  • Operation: Spearbreaker puts you in the boots of an elite ODST squad tasked with stopping a new Banished threat against Captain Cutter and the USNC Spirit of Fire.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Studios

හිමිකම

343 Industries

වැඩිදියුණුකරු

343 Industries / Creative Assembly

නිකුතු දිනය

2017-07-25

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: නිදහස් සිට USD$29.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම නිෂ්පාදනය Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට