මුල් මිල USD$19.99 විය, වර්තමාන මිල USD$1.99
90% වට්ටම් • 1 දවස වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Classic is always classy :) The purest rebuild for Microsoft platforms with no modification or hurting the original concept. It's a maze chase game. The main character must run from ghosts, but by getting big seeds, for seconds he can eat ghosts. After getting all seeds, there will be a level up. Enjoy !

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Version 1.0.11.0 : - Issues with some versions of xbox solved - Ghost's eyes moves %40 faster Version 1.0.10.0 : -The red ghost run slower -Shorter freeze times -Some bugs fixed

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xtreme ­

වැඩිදියුණුකරු

Xtreme

නිකුතු දිනය

2021-10-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

44.82 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට