නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Enjoy the world famous arcade videogame, PAC-MAN, for FREE! Earn high scores as you guide PAC-MAN through the maze to eat all the pac-dots and fruits while avoiding the pesky Ghost Gang! Or turn them blue by eating a power pellet to chomp on them! Who can forget the retro addictive gameplay of this pop culture icon? Remember all those countless hours of free time and quarters spent at the local arcade back in the 80's? Re-live those classic gaming moments on your Windows ! Enjoy playing PACMAN and get away from aliens! Run away from the ghost aliens and do not forget to earn points as you go. PAC-MAN is the retro arcade game you know and love, now better than ever before! Join millions of fans and experience this classic along with new features such as original mazes and excellent gameplay! Rediscover the retro classic all over again! Bring the old school arcade action of Ms PAC-MAN anywhere you go! Don't Mr. out on this old school arcade classic as game tomb of the mask or pacman or dr mario world and super mario run ! Download Mr PAC-MAN for FREE today! Download PAC-MAN for FREE today!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Entertainment Games Studio: FPS, RPG

නිකුතු දිනය

2019-07-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.76 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට