නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Paper.io ! Check out the latest game by Voodoo. Your goal is pretty simple to get ? Conquer the largest territory. It seems simple at first since the game is very easy to handle. But beware it might be a bit harder to master. Whether you’re bold or careful, outwit your opponents by finding the best strategy to conquer the largest space. And stay cautious, you have a weak point : your tail. If ever it is touched by an opponent, you are dead. Also make sure to guard your territory because in Paper.io nothing is sure as long as you do not own the whole territory. Stealing is legal and your opponents won’t hesitate to do so. Paper.io is new and fun experience inspired by io type games (popularised by agar.io). Find the simplicity and strategy on an io game in within a unique graphic universe. Paper.io is for the whole family and requires no Internet connection.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Crazy IO Games

නිකුතු දිනය

2019-05-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Català (Català)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට