නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Switch and rescue cute pets in this fun match-3 game. Enter a magical world full of cute pets and animals. Guide the creatures cleverly and make explosive chain combos to break the high scores and reach three stars. Move 3 or more pets horizontally or vertically in a line to rescue them from the forest. Combine pets in unique patterns to get special rewards. Play through loads of challenging levels featuring tricky puzzles and obstacles. Use boosters wisely to beat harder challenges. Enjoy hours of family-friendly content and be part of this entertaining tour. Features: ● Relaxing match-3 gameplay ● Swap and rescue every pet ● Growing collection of levels ● Use boosters to progress faster ● Earn bonus rewards by regularly checking back ● Win gifts by spinning the Prize Wheel daily Pet Puzzle Paradise is free to play, though some in-game items can also be purchased for real money. Try out more games from Playful Seagull Entertainment: ● Sugar Burst Mania - Match 3: Candy Blasting Adventure ● Cookie Blast Fever - Match 3: Sweet Baking Journey ● Pet Puzzle Paradise - Match 3: Animal Rescue Tour Follow us to get news and updates: www.playfulseagull.com www.facebook.com/playfulseagull www.twitter.com/playfulseagull www.youtube.com/playfulseagull www.instagram.com/playfulseagull www.pinterest.com/playfulseagull

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Added 10 new levels

විශේෂාංග

  • Relaxing match-3 gameplay
  • Swap and rescue every pet
  • Growing collection of levels
  • Use boosters to progress faster
  • Earn bonus rewards by regularly checking back
  • Win gifts by spinning the Prize Wheel daily

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Playful Seagull Entertainment

හිමිකම

© 2018-2019 Playful Seagull Entertainment. All Rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Playful Seagull Entertainment

නිකුතු දිනය

2019-07-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

132.86 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට