නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

* Windows 10 Version 10.0.16299 or higher required for online multiplayer. Phantom Dust for Xbox One and Windows 10 PC is a re-release of the original Xbox classic, now returning with full Xbox LIVE support and a host of enhancements, including Xbox Play Anywhere, cross-device multiplayer, achievements, and 16x9 presentation. It features new gameplay enhancements including multiplayer starter decks that let you jump straight into multiplayer, improved frame rate, and adjustments to overall game balance. Experience the cult classic that’s kept a passionate community playing to this day and a unique multiplayer experience that’s never been duplicated. Phantom Dust is a blend of third-person arena combat and collectable card game. Collect 300 unique skills and build your arsenal of powers, taking them into battle online with up to three other players. You’ll compete in highly-destructible arenas and unleash a wide array of powers and tactics to defeat your enemies, including orbital particle cannons, flaming swords, barriers of ice, flight, cloaking, attack reflection, and many other abilities. The game features over 15 hours of solo player content through an engaging story that explores the ideas of isolation and faith, and full Xbox Live multiplayer support for up to four players in a variety of match types. Photosensitive seizure warning [http://support.xbox.com/en-US/xbox-one/console/photosensitive-seizure-warning]

තිරදසුන්

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Update 1.1 Notes Feature Additions: • Windows 10 Keyboard/Mouse Customization – Customize keyboard/mouse layout • Windows 10 Display Options – Display options added o Additional Resolution Options o Full Screen Toggle in Menu (Alt + Enter still works as well) o V-sync • Loading Screen Hold – Load screens wait for button press to advance. Toggled in Options Menu. • Ping Gauge – Displays player latency in lobby • High Resolution Skill Previews – Higher resolution skill previews Bug Fixes: • [FIXED]The title fails to launch when audio playback device is set to over 48,000hz on PC • [FIXED]Users can’t create a new game session as prompted after failing to join a lobby via Quick Match • [FIXED]Title appears to crash to the Xbox Home screen when launching the title with no signed in user • [FIXED]Skipping the "And Now to the Future" mission did not show final cinematics or credits • [FIXED]The title crashes to the Xbox Home screen following a local network disconnect while searching for an online match • [FIXED]The title stops responding to controller input after controller disconnect while no user is signed in • [FIXED]Users fail to join a lobby through OptiMatch when the session list is left open and the number of users in that lobby changes • [FIXED]Players in a suspended state remain in the lobby after a game session ends which prevents new players from joining • [FIXED]Lobbies set to Private become public after one person joins • Additional bug fixes

විශේෂාංග

  • Xbox Play Anywhere
  • Cross-platform saves between Xbox One and Windows 10
  • Cross-device online play between Xbox One and Windows 10
  • Looking for Group on Xbox Live
  • Free multiplayer starter arsenal
  • Game balance improvements
  • Full achievement support with 45 achievements
  • 16x9 aspect ratio presentation
  • Controller Support

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

Microsoft Studios © 2017 Microsoft Corporation

වැඩිදියුණුකරු

Code Mystics

නිකුතු දිනය

2017-05-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.52 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගිණුමේ පරිශීලක නාමය සහ පින්තූරයට ප්‍රවේශය ගන්න

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: නිදහස් සිට USD$14.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
日本語 (日本)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Phantom Dust වෙබ් අඩවිය
Phantom Dust සහාය

අතිරේක නියමයන්

Xbox Live පැවතුම් සංග්‍රහය
Phantom Dust රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Phantom Dust බලපත්‍ර නියමයන්
Store terms of use [http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144]

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට