නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

***** Piano Challenges 2 - Play Piano on Your Phone ***** Have you ever dreamed of becoming a music maestro? Playing Chopin or Beethoven songs on a grand piano? Now your dream can come true with Piano Challenges 2! Piano Challenges 2 is a FREE piano game that everyone is raving about these days. The rule of this music game is pretty easy: tap on all the black tiles, don't let any one slip through. ------------# Piano Challenges 2 TOP features: #----------- • Awesome game design and graphic. You will feel like you are playing a real luxurious classical piano made with expensive mahogany. • Simple to play, difficult to master. Tapping only the black tiles in this high speed game is definitely not easy! • Smooth gaming experience. We strive to create the best musical games for our players. Our piano game app is easy to use and lightweight to install. • New Game Play. There’s more to playing a tap on Piano Challenge game than don’t tap the white tiles rule now. • Beautiful piano songs. Listen to the wonderful piano music while playing your favorite music game. • Updates! We are frequently updating Piano Challenges 2 to fix any bugs and come up with new awesome features that every player will love. We will also add more songs to keep you excited playing our top piano games. So, do you have what it takes to get High Scores? This speed action game is definitely more challenging than you know. Try out this game now and play forever for FREE while improving your reaction speed and musical skill!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Initial release

විශේෂාංග

  • Game Music

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Music is all

හිමිකම

Amanotes 2016

වැඩිදියුණුකරු

Music is all

නිකුතු දිනය

2016-06-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

70.19 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සංගීතය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Piano Challenges 2 සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට