නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Have you ever dreamed of becoming a piano black tiles maestro? Have you ever had a passion for classical music such as Carmen, Fur elise, Waltz, Canon in D, Moonlight Sonata, The Swan, Turkish March, Songs from the secret garden & wanted to play Beethoven, Chopin, Mozart, Schubert, Tchaikovsky, Sebastian Bach, Franz Liszt, Debussy, Rachmaninoff, Mendelssohn or popular classical songs on a grand black tiles piano? Now your dream can come true in this winter 2019 with Magic Classical Online Piano Game: Piano Tiles 2019 – Bring Classical Music to Life! How To Play: Magic Classical Online Piano Game: Piano Tiles 2019 is very easy to play. Tap on the piano black tiles, don’t tap the piano white tiles to feel the classical music & piano keys. The game will stop if you miss a black tile or tap on a white tile. Be careful! Game Features: • Request any piano black tiles songs you love and leave it to us. We will find and bring it to you right in this winter 2019, as fast as we can. • Beautiful piano white tile music, which makes it become the best awesome piano black tiles games for family & friends. Perform your favorite piano white music tiles songs and challenge with your friends and other players to show them your piano music speed and talent. • Simple to play, difficult to master – one of the hardest game ever. Catching all the magical tiles in these high-speed magical piano games 2019 is not easy, especially in our new Battle Mode! • Carmen, Fur elise, Waltz, Canon in D, Moonlight Sonata, The Swan, Turkish March, Songs from the secret garden, and 200 different classical songs to diverse your music nature • Awesome game design and graphics for the magical piano games 2019. You will feel like you are playing a real luxurious magical classic piano made with expensive mahogany, whose rhythm is perfect for any piano music lover. • Smooth gaming experience, easy to play and lightweight to install. • Sebastian Bach, Franz Liszt, Debussy, Rachmaninoff, Mendelssohn, Beethoven, Chopin, Mozart, Schubert, Tchaikovsky and the most popular Piano songs frequently updated, diverse from classical songs. • Feel the beautiful piano music melodies beyond imagination through every tap with perfect timing tiles. Try out this game now and challenge your own reaction speed and skills! This speed tapping piano games 2019 is more challenging than you could imagine. Magic Classical Online Piano Game: Piano Tiles 2019 is waiting for you! Try now for Free!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Add new songs - Support keyboard

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Piano Music Studio

නිකුතු දිනය

2017-12-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

63.31 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට