නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Have you ever dreamed of becoming a professional pianist like Beethoven, Chopin or Mozart? Have you ever dreamed of playing classical songs like Little Star, Canon or Jingle Bells on a piano? Are you a big fan of the most famous anime titles and wish to play the 2018 hot pop and anime songs? Now your dream can come true with PianoTiles 2018: Pop songs! With this piano app even a child can play classical and pop and anime songs like a real piano master. It’s easy to learn and incredibly fun to play! With this app, your mobile phone becomes a magic piano, by tapping on the piano black tiles, you can play 2018 hot songs and your favourite pop & anime songs like the best pianists! Tap on the black tiles (piano keys), don’t tap the white tiles to feel the rhythm and melody. Download Piano Tiles 2018: Pop songs now and play forever for FREE while improving your reaction speed and musical skill! Be the best music player!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Add 10 songs - Support keyboard : “A,S,D,F” for four music channels

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Piano Music Studio

නිකුතු දිනය

2017-12-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

63.73 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට