නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The perfect PIANO TILES, new piano music play, not step on the white pieces! Follow the music click on the color, simple operation, rich gameplay! Can compete with a small partner, so you have a perfect music beyond imagination feast! Your favorite song is here at your fingertips, simply enjoy the game by taping on black tiles and trying to match the music beat! Do you have the needed skills to master the piano in this black and white piano tiles game? Whatever you do, simply don’t touch the white tiles. The black tiles are in your focus in this upbeat, casual arcader, who happens to be one of the most exciting piano tiles games. Tap your way to piano tiles glory! Just dance with piano songs! Become a piano games champion with the thrill of speed and the melody of classical with all new hot songs and top hits. Enjoy awesome Piano Tiles 2! No matter your passion is about classical music or trending song, we have all that available such as Fur elise, Waltz, Canon in D, Moonlight Sonata, Turkish March, and other masterpieces of Mozart, Schubert, Tchaikovsky, Sebastian Bach, Franz Liszt, Debussy, Rachmaninoff, Mendelssohn or Top Hits Piano Music Tiles - the best music tiles piano game! Simplicity is the way to enjoy music games: Tap on the black tiles (piano keys), don’t touch the white tiles to feel the rhythm and chords, to form a pleasant rising and falling pattern of sounds. Remember, don’t touch the white tiles! UPBEAT AND DYNAMIC GAMEPLAY One thing is sure, Piano Tiles White vs Black is not boring or melancholic. Contrary, the tiles app will constantly keep you interested in every possible second. Your attention is needed to avoid all of the white tiles. The piano will play an amazing melody, while you enjoy the journey. PIANO ADVENTURE LIKE NO OTHER At its core this is a piano adventure and a tiles app that is simple. However, expect great challenge as the black and white tiles keep changing. We dare you to go as far as you can, but believe us, this white tiles piano adventure will challenge you the fullest. We believe we have one of the hardest piano tiles games. ENJOY THE MELODY In this avoid and don’t touch the white tiles game, the black tiles play a melody. So, we included great melody while you are tapping and enjoying this adventure. We will get you hooked with ease and help you love the game even more. Piano Tiles White vs Black features: - piano game inspired - avoid the white tile gameplay - easy controls - enthralling melody playing while you play the game - enjoyable graphics and colors Try out this music tiles game now and improve your reaction speed and musical skill!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tiny Hot Real Games: Craft, Sport, RPG

නිකුතු දිනය

2019-05-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

25.05 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට