නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Picture quiz game is an amusing picture puzzle game for kids to learn animals with fun. It is so simple and easy to play for kids and families.Guess the picture of animal using available mixed letters and try to spell its English name. Thinking game! Have fun and guess the animal! A great quiz game for all ages. Can you identify the animals on the screen? How fast can you pick the correct animal? Animals Quiz"" can become a valuable educational application for children, helping your kid to discover animals that live in farms or in wilderness, from all over the world. FEATURES ★ Lots of questions to solve ★ An addictive quiz for everyone. ★ AMAZING PICS ★ The free word game fun never ends! ★ Starts easy ... gets hard! ★ Just guess the picture ★ Simple and familiar gameplay ★ A variety of animals: pets, wild animals, sea animals and tropical animals

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Everyday Games

හිමිකම

Copy right @ 2018 Play Everyday Games. All Rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Play Everyday Games

නිකුතු දිනය

2018-08-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

91.89 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට