නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Pinball Mania 2017 is a type of arcade game, in which points are scored by a player manipulating one or more steel balls on a play field inside a glass-covered cabinet called a pinball machine (or pinball table). The primary objective of the game is to score as many points as possible. Points are earned when the ball strikes different targets on the play field. Launch the ball and then use the pedals very effectively to keep the ball in play for as long as possible. A drain is situated at the bottom of the play field, partially protected by player-controlled plastic bats called flippers. A game ends after all the balls fall into the drain a certain number of times. Pinball is addictive and quick hand to eye co-ordination essential. Pinball Mania 2017 brings the whole pinball experience to life in the palm of your hand. Flashing lights and bouncing atmospheric soundtracks keep your eyes firmly fixed on the ball, and your fingers burning the buttons. Pinball Mania 2017 is a stimulating brain game. Lightning reaction time and intense concentration are required. For those who want to go after the high score, there's plenty of strategy. Pinball is the game of luck. Pinball Mania 2017 game is made for enjoyment. Have fun playing the Pinball Mania 2017 game! Good luck reaching a new high score! Download for free today! ★★★★ Pinball Mania 2017 Features ★★★★ ✔ Intuitive Gameplay ✔ Attractive Graphics ✔ Free to play If you’re enjoying our game of Pinball Mania 2017 , please take a few seconds to give us a review! We'll do our best to answer you. We appreciate your review, so keep them coming!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Keyboard is mandatory

විශේෂාංග

  • Free
  • Intuitive Gameplay
  • Attractive Graphics

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Silent Monk Games

හිමිකම

Copyright © 2015 silent monk games

වැඩිදියුණුකරු

Silent Monk Games

නිකුතු දිනය

2017-02-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

133.5 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට