නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Pixel Counter CS Strike - FPS Shooting game in the minecraft blocky world with huge arsenal of various weapons!! Pixel Counter CS Strike combat guns fps is the amazing battle royale survival shooter game like csgo. Jump into the arena with your pixel warriors and establish your stronghold in the battlefield like in fortnite and pubg battle royale. Take your pixel warrior through dangerous tasks and face countless enemies to claim ultimate victory. It’s Time for the ultimate battle in the age of weapons and swords. World of FPS Gun has attacked by Pixel Warriros. The destiny of world has been shaken! Protect the world of FPS Gun from pixel enemies! You have to become a hero and you want to protect the fate of world. Encounter the enemies with armor, Ak-47, shotguns and new destructive weapons. Pixel battle royale killer is online battle royale shooter where the action takes place in a dying world. It’s Time for the ultimate battle. Jump into the arena with your pixel warriors and establish your stronghold in the battlefield. Everyone has a real chance to survive! Take your pixel warrior through dangerous tasks and face countless enemies to claim ultimate victory. Enter the arena and eliminate all enemies using modern guns. Increase your skills and you become the king of the Pixel battle royale! Build your own way to the victory! You have different weapons like Pistols, SMG, Rifle, Sniper, Grenades and RPG. Be the best pixel warrior to save world of fps gun and show them your real fps shooter skills to defeat all the chicken out there. Counter Terrorist Attack: SWAT Combat Mission game FPS (First person shooter). Keep in mind; these are the rebel terrorist, and you are going to lead the SWAT and anti-terrorist team. More advanced features of the crusade against terror allow your choice of ammo, like shotguns, Ak-47, and machine-guns from different places during action. How to play: - Move Player With Player - Aim and Zoom - Auto Shooting Features: - Addictive Shooting Missions - Amazing Battle Environment - Great 3D Graphics - Smooth and Easy Controls - Enjoy the pleasure of destroying enemies - Hardcore gameplay - Complex situation, clear the war arenas - Short & long shooter rifles - Exciting map with realistic fighting arena environment Disclaimer: This game is not assciated with game minecraft , fortnite and pubg This is not official game by epic games

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sweet Candy Kingdom Inc.

නිකුතු දිනය

2019-04-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

118.67 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට