නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Pixel Unknown Battlegrounds 3D is great shooter FPS pocket edition in PUBG style with super HD 3D graphics! In this FPS pocket edition pubg shooting game you can use multiply block guns (from axes to sniper) and on awesome maps! Pick your weapon and start causing havoc and destruction in this battle thorn environment of Pixel Fury! Run and shoot on the maps! Explore the world of MINECRAFT pixels and survive in it. If you like military blocky pixel games and battle royale games then you will definitely like Grand Battle Royale! Become the ultimate warrior hero. Strike fast, kill enemies in this combat challenge and conquer fort ! Get ready for the fort night battle in one of the royal battle ground. This game features gameplay from PUBG mobile and Fortnite battle royale! Controls: WASD = move ; SPACEBAR = jump ; TAB = inventory ; MOUSE = shoot / view F = pickpup items / open doors F = parachute jump Jump out of the survival plane on the dead island, find the best loot, kill the enemies. Players are spread around the island unarmed and must find and use various weapons and items to eliminate opponents. Find the best weapons you can: Assault Rifle, pixel gun, smg, shotguns and other weapons. Dominate the battlefield by taking on each opponent and become last survivor #1! Grab your pixel gun and get shooting! Great fir for all fans and players PlayerUnknown's Battlegrounds , PUBG mobile or Grand Battle Royale: Pixel FPS and Fortnite royale battle Download Pixel's PlayerUnknown Battlegrounds 3D battle now! Disclaimer: This game is not associated game Fortnite Battle Royale or with PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. This is not offical product of company Epic Games or Mojang

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Supreme King Games

නිකුතු දිනය

2019-04-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

110.94 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට