නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to Pixel Worlds! In this multiplatform, massively multiplayer social sandbox game you can create your own worlds and make new friends in the active community! Multiplatform - Play on PC, Mac, Android and iOS. You can play the same account on any platform! Build - Create countless worlds. Mine resources and create new blocks and items to shape your worlds the way you want them to be. Farm - Almost anything can be grown in Pixel Worlds! Building blocks, furniture, tools, weapons and even clothes. Trade - In Pixel Worlds it is the players who run the economy. Trade blocks and items with other players, you decide the price. Play - Compete in worlds created by other players or make your own for others to enjoy. Take part in Live Events that we launch every few weeks. Join the Community - Join us and the other players at the official Pixel Worlds Youtube channel, weekly streams in Twitch and Mobcrush, Instagram, Forum, Twitter and Facebook.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Version 1.4.0: Wiring and Summer update! - Wiring mechanic: create complex systems and actions into your worlds! - New wiring related items added to many existing boosters! - New Epic Superhero questline! - Summer kit: Build your own summer paradise! - Summer events start on 3rd July! - Break ice cream carts and bring the cones to Big Billy for summer themed rewards! - Sun Hammer and Golden Popsicle Statue return! - Summer Sky Orb returns! - Flowers of Summer every weekend: break any flowers for special drops! - Celebrate 4th of July with the Fireworks booster! - New Daily Bonus items!

විශේෂාංග

  • Build your own worlds
  • Farm different resources
  • Play and trade with other players
  • Fight monsters in dungeons and events
  • Create your own world and share it with the community
  • Be part of a huge community both ingame and in social media channels

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Game Troopers

හිමිකම

Copyright © 2015, Game Troopers, SL.

වැඩිදියුණුකරු

Kukouri

නිකුතු දිනය

2019-01-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

302.12 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Pixel Worlds වෙබ් අඩවිය
Pixel Worlds සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට