නිදහස්
නිදහස්

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Easy to follow 200 Lessons
  • Store No.1 Typing app
  • Keyboard & Hand Preview
  • Multi user option
  • Auto Typing Featur
  • Many Statistics like Accuracy, WPM etc