නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Pocket Pikachu is a turn-based strategy game which accurately reproduces everything in the original Pokemon manga series. In this fantastic world, you can capture, upgrade and evolve all kinds of adorable Pokemon. And Pokemon can acquire new more gorgeous appearance and more powerful skills when they evolve to a certain level! Contact Us https://www.facebook.com/PokemonMega/ Follow fanspage and contact the administrator to get the Free Luxury gift packs. [Game Features] * Capture Pokemon anytime and anywhere You can capture new pets both in the field or Pokemon Center. *Real-time PK. Challenge any player as you want. Show everyone your power! *A fair tourney of different tiers Challenge players of the same tier to obtain Merits and rewards. *Road of Champion, a necessary way to victory Enjoy both stories and combats here, and you will become stronger for love and justice. *Gym Challenge You can obtain Badges after defeating gym leaders. Each Badge is the proof of your power.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

1.Add new transform: New Year set: Lucky Ingot, The Perfect Match (Male), The Perfect Match (Female), Gold Pig, Mcdull, Hare Tokidoki Buta and Spoink 2.Activate the Ninja Village: a) You can own the Ninja Village Pokemon — Greninja b) Defend Ninja Village: you can claim the items required to upgrade Ninja Village 3.Greninja can evolve into Greninja [Kage] 4.Activate Greninja skill, Greninja will participate in the battle to help players win 5. Activate Ult equipment: Lord Suit 6.Add new skin: Naruto Skin 7.Add new Mount: Inferno Devourer Mount 8.Add new “upgrade “system

විශේෂාංග

  • Capture Pokemon anytime and anywhere.
  • Real-time PK.
  • A fair tourney of different tiers.
  • Road of Champion, a necessary way to victory.
  • Gym Challenge. You can obtain Badges after defeating gym leaders.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

YinFan Network Technology Co Ltd

නිකුතු දිනය

2019-04-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

17.2 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (República Dominicana)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(香港特別行政區)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට