නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

🎱 8 Ball Pool Billiards is the best & stunning 8 ball challenge billiard game with arcade mode. Billiard 8 Ball Pro is a suite of games featuring several variations of Pool, Billiards, Snooker, Crokinole and Carrom board games. Best 8 Ball Pro: 8 Ball is a popular pool game across the world, pocket all your solids and the black ball to win the game! Follows the basic rules of 8 Ball pool game, Pool Master is easy to learn together and it needs your challenging skills to conquer all the stages! If you have ever thought about playing billiards or Snooker on a real table, Ball Pool Billiards is the perfect way to try a variety of games and pick your favorite. With Billiard 8 Ball Pro, you can enjoy the most realistic and thrilling billiard experience on your phone. So you will just like playing the 8 ball pool game on a real table as a pool master! Like to shoot pool? Come on to download Cool Billiards Game - Pool Ball 8 for FREE right now! If you are a fan of pool games, especially the 8 Ball, you’d better not miss this 🎱 Billiard 8 Ball Ball! Because it will provide you with a total different immersing pool game experience with more thrilling challenges than any other 8 ball games!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tycoon Games LTD. Games For Boys & Girls

නිකුතු දිනය

2019-05-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.91 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට