නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Do you love pool? Try your skills in this incredible game Pool Live Tour: 8 Ball Pool! Playing Pool Live Tour: 8 Ball Pool is like having an entire pool hall at your fingertips! Want to play a game in the most realistic pool games for Windows? Just come to me to play 8 Ball Pool: Billiards Pool. The best game in Windows for 8 pool ball. Cool pool games, in this free games billar pool gratis, you can experience both 9 ball and 8 ball pool game. Play with friends with 2 player pool mode, play pool offline, or trick and cheat pool billiards pro around the world! No more 8 ball pool hack or 8 ball pool cheats. With this 8 ball pool games. Beautiful graphics and crisp sounds are made to please. Gameplay looks like a real deluxe and royal experience. The objective of the game is knocking the balls using specially made cue sticks. Shoot your way with a cue and master the white ball to show your opponent that nobody should mess with you. You can train your skills in the Practice mode. It is just like real life or even better, as you can play it wherever and whenever you want. Feel the emotions of playing like a professional 8 ball shooter. Prepare to become a master of the cue. Pool Live gives you additional control and advantages over playing pool in real life. Aim your shots with ultimate precision and vision, with no shakiness at all! The game is played with a set of 16 balls, 1 cue ball and 15 coloured balls, and numbered 1-15. One of the player starts the game, by breaking the rack formation on the start of the table and pocket the balls. The ball type of the pocketed ball, either stripes or solid, becomes that players target group, the other type will belong to opponent. The whole game takes place on a massive table, which is covered with felt and has six pockets, in the corners and in the middle of the longest edge of the table. So whether you're looking for Pool Live game then your at the right place get all the table action you could ever need wherever and whenever you want, no actual table necessary. Sink shots through a realistic physics engine. Calculate angles, put spin on the ball, and shoot to win! You don't have to be a pro player to have incredible fun playing pool. Just set the game enjoy arcade gameplay while on a break or riding the bus. You can place rotated shots for more precise shots. Making these extra tricky shots will require nerves of steel like in a professional pool match. Practice in the game and you'll see that your real life skill will increase as well. Soon you'll become a real pool pro! Looking to leave realism in the dust and add an extra awesome factor to your billiards fun? If you're a pool fan who wants a simple game, then Pool Live is the game for u and its worth a look. Game is entirely free so download now and have a go at it! If you’re enjoying our game of Pool Live, please take a few seconds to give us a review! We'll do our best to answer you.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Best Entertainment Games For Boys & Girls

නිකුතු දිනය

2019-05-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.72 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට