නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Pregnant Emergency Doctor Game - The pretty Mommy is pregnant and needs your help caring for herself! It’s really an exciting and happy thing for a girl becoming a mother. But for those mothers in labor, some emergency happened. They are at death’s door. As an emergency doctor, please do your best to save their lives. Let’s bring health and safety to those mothers and babies. How exciting! These beautiful mommies are pregnant and need your careful treatment. The pretty Mommy is pregnant and needs your help caring for herself! A healthy lifestyle, including diet and exercise, is especially important during pregnancy. It is very important to have check-ups, screenings and scans during pregnancy.Healthy eating during pregnancy is critical to the baby's growth and development, you must eat from a variety of food groups.Take Mommy to the fitness suite and instruct her to know how to keep fit as a pregnant woman. This game is great fit for family ad kids who loves docotr surgery games like doctor simulator , surgeon simulator , operate now hospital and other doctor games , hospital games and er emergency doctor games ! Decorate the nursery to get ready for the baby's arrival. Have a spa to relax, the face has grown swollen since the pregnancy! Always be a beautiful mom, have a natural and safe make up, put on the pretty dress! The pregnant mommy Ava is going to give birth soon, so you have to take care of all the needs of the pregnant lady. New Born Ava Baby Day Care is one of the best baby birth and care game, here you can perform tons of various educational tasks. So use your caring skills in this baby birth and care & complete all the tasks & help Ava with all the different help that she needs. Download game Pregnant Emergency Doctor Sim and play for FREE!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kings Epic RPG Games Ltd.

නිකුතු දිනය

2019-07-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

24.62 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට