මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

මුල් මිල USD$2.69 විය, වර්තමාන මිල USD$1.21
55% වට්ටම් • 1 දවස වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Psebay is an atmospheric adventure in moto trial genre. EXCITING GAMEPLAY WITH DYNAMIC GRAVITY 'Flying' over the hills and cliffs on a motorbike is surely compelling. But when the ground crumbles under your wheels and the world turns upside down, that's when it becomes really cool! You won't know it until you try it! SPECIAL ATMOSPHERE AND UNIQUE SOUND Beautiful color palette along with deep surrounding sound creates enchanting ambiance from the first seconds of the game. Words cannot describe it - you have to feel it! STUNNING SCENERY IN SILHOUETTE STYLE Amazing landscapes and technological remains of a 'bygone' civilization perfectly complement the scenery and give the game a special charm. Their visual appeal inspires the players to discover new unusual places throughout the whole game. COMFORTABLE AND EASY CONTROL Whether you love moto trials or have never played such games doesn't matter. Playing PSEBAY is very simple. You'll quickly acquire the taste for the game once you ... start playing. Psebay is an adventure that will OVERTURN your perception of the genre.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

• Magnetic regeneration. If your front wheel fell off, after a couple of seconds it will look for you to recover • Huge buttons. The maximum allowable size of the buttons has been increased, you can check it in the settings • Even better. Many improvements and bug fixes

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Eugeny Butakov

හිමිකම

© Eugeny Butakov, 2019

වැඩිදියුණුකරු

Eugeny Butakov

නිකුතු දිනය

2018-11-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

67.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Psebay වෙබ් අඩවිය
Psebay සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට