නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Champions aren't born, they are made! Real Boxing 3D is the best FREE fighting experience on the Windows Store, with jaw-dropping graphics, full-blown career, multiplayer with real prizes and intuitive controls. Face your opponent in the ring in this exciting 3D game. 3D fighting gameplay: - Awesome Boxing Kits - Cool Background Music - Fun and Addicting Gameplay - Tactical Action: fight your opponent choosing the best strategy - Be smart and develop your strategy to take advantage of end-of-the-round bonuses - Energy bars can help when facing the hardest opponents - Cool 3D Graphics Win big fight! Have fun and good luck!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Blast Crush Games Scapes Mania

නිකුතු දිනය

2019-05-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

34.85 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට