නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Play fun and addictive jigsaw puzzles in this award winning app. PuzzleTouch now includes over 500 spectacular jigsaw puzzles to choose from and allows you to create puzzles up to 1,000 pieces! Plus, you can create your own personal puzzles using your computer’s camera or photo album -- you’ll never run out of puzzles! PuzzleTouch provides endless hours of entertainment. Start with the easy 12-piece puzzles and when you master those, move on to larger sizes all the way to 1,000 pieces if you dare! Easily choose if pieces should rotate or not and see how fast you can finish your favorite puzzle. PuzzleTouch makes it fun and easy to snap pieces into place. You’ll never get tired of playing this one-of-a-kind game.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Significant performance improvements for larger puzzles. Added support for double tap/click on table to zoom in and out. Miscellaneous visual improvements and bug fixes.

විශේෂාංග

  • Fun for all ages
  • Over 500 different puzzles to choose from
  • 6 - 1000 piece puzzles
  • Optional 360º rotation
  • 100% mathematically unique shapes
  • Extremely realistic puzzles
  • Spectacular puzzle images
  • Create personal puzzles from your camera
  • Share your puzzles on the web
  • Supports multi-touch and mouse

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Greenfield Technologies

හිමිකම

© Greenfield Technologies, LLC. all rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Greenfield Technologies

නිකුතු දිනය

2010-11-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

26.29 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ වෙබ්කෑම් එක භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

PuzzleTouch වෙබ් අඩවිය
PuzzleTouch සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට