නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

If you can pass 30 levels of this game, you are the best pyramid solitaire player. Pyramid Solitaire is the classic pyramid solitaire game. This game provides best user experience. Pyramid Solitaire is a 100% free game. There is no pop-up ads and full-screen ads. It is easy to play. Objective of Pyramid Solitaire: Pairs of exposed cards that total 13 are removed and placed in a single discard pile. The object of the game is to discard all 52 cards, demolishing the pyramid in the process. Aces count as 1, Jacks 11, Queens 12 and Kings total 13 in themselves and as such, are discarded as a single card rather than as a pair.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Z Apps Studio

හිමිකම

Copyright © Z Apps Studio, Inc.

නිකුතු දිනය

2015-02-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

8.56 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට