නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Play two free beautiful Pyramid solitaire game variations: - Pyramid - Pyramid Easy We support our apps and your feedback is welcome. To contact us, please click the Support link.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Smooth fluid and advanced animations
  • Many beautiful card sets, card backs and backgrounds to choose from
  • Deal animation and winning animation
  • Unlimited undo and redo features
  • Statistics tracking
  • Save game progress

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

TreeCardGames

හිමිකම

Copyright (c) 2011-2018 TreeCardGames. All rights reserved.

නිකුතු දිනය

2013-07-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

35.42 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට