මුල් මිල USD$84.99 විය, වර්තමාන මිල නිදහස්
100% වට්ටම් • 5 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The situation in the city is getting worse and people need a SUPERHERO! You are going to have a lot of EPIC FUN fighting with other sticked men warriors: fly above the ground doing your KUNG FU collect different BONUSES: health packs, shields and other useful stuff.....to WIN! show your martial arts skills: use the techniques of sumo wrestling and kickboxing stop the crimes defeat all the enemies You have to: Control the ragdoll fighter! Strike your stickman opponents in the head or in the chest! Punch the stickman wrestler while rotating your ragdoll fighter to reach the vulnerable parts! Ragdoll Sticked Man Fighting FEATURES: AWESOME FIGHTING GAME total war chaos between the doodle assassins LOTS OF SETTINGS from streets to Japanese style ADVANCED FIGHTING SYSTEM use bonuses and do fatalities POWERFUL WEAPON AND UPGRADES smash all your fierce opponents!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Awesome stickman fighting game – total chaos!
  • Choose your setting – from street crime city to Japanese saloon!
  • Advanced fighting war system – use bonuses and make fatalities!
  • Powerful weapons and upgrades!
  • New game mode – defeat all fierce opponents!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Entertainment Zone LLC

නිකුතු දිනය

2015-06-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

161.82 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට