නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Boost reading and writing confidence across all types of content and devices, in class, at work, and at home! Wonderfully intuitive and easy-to-use, Read&Write for Microsoft Edge™ provides personalized support to make documents, web pages and common file types in One Drive (including: Word Online, OneNote) more accessible. It’s designed to help everyone engage with digital content in a way that suits his/her abilities and learning styles. Read&Write offers a range of powerful support tools to help you gain confidence with reading, writing, studying and research. Install Read&Write for Microsoft Edge™ to access these support tools. Read&Write for Microsoft Edge™ is now part of the Read&Write multi-platform solution from Texthelp Ltd. Trial Information All features are available for 30 days, after this period only the Speech and Translation features can be used.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Texthelp Ltd.

හිමිකම

Copyright © 2017 Texthelp Ltd

වැඩිදියුණුකරු

Texthelp Ltd.

නිකුතු දිනය

2016-10-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

7.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනය > Study guides

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

Read&Write for Microsoft Edge™ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Read&Write for Microsoft Edge™ බලපත්‍ර නියමයන්
Read&Write User Terms: https://docs.google.com/document/d/136yCwSjKsm-cOyjwPfVi_O_ymr-CN68O_E9f2WV3xFQ/pub

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට