නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Listening to the web is easy! Use text-to-speech for reading, writing and studying. Whether for school, work, or home, having text read out loud in a natural sounding voice while following along with highlighted text improves comprehension and allows you to consume content as you prefer. Just select, click and listen and ReadSpeaker TextAid for Edge allows you to listen to web pages, Google Docs and Microsoft Word Online pages. Even listen as you write. ReadSpeaker TextAid for Edge enables a toolbox giving you text-to-speech capabilities. Please make sure that you are logged into your ReadSpeaker TextAid account. Haven’t got a ReadSpeaker TextAid subscription? Go to http://textaid.readspeaker.com/ and sign up for a free trial.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ReadSpeaker

නිකුතු දිනය

2018-08-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

12.5 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනය > Study guides

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට