නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Top 5 hit in over 50 countries! What the press is saying about us: **148Apps.com: ANOTHER CYBERNETIC HIT!** **Gamezebo: The game doesn't disappoint, with better graphics than Real Steel and creative robot designs.** Become a robot champion ONCE AGAIN! Fans of the smash hit Real Steel with 10 Millions Downloads comes next version with More Robots, More Action and More Fun! Real Steel World Robot Boxing packs bigger punches, harder-hitting battles, and double the action of its predecessor Reel Steal with better graphics, brand new robots, more modes and head-to-head multiplayer. In the not-so-distant future where boxing is taken to the extreme, people and robots synch up for a larger-than-life entertainment experience. Pilot a bot-crushing behemoth and jab, uppercut and haymaker your way to victory! Features: - A total of 24 mean machines, including fan favorite superstars such as Zeus, Atom and Twin Cities. Now eight new contenders have entered the ring; brawl as Touchdown, HollowJack, Blockbuster, Biowar and more!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

• Fight with 4 New Deadly-Delightful Robots: Gruesome Gambit, Thrilling Tackle, Explosive Nitro & Devastating Crimson Carnage • New Trophy Room • Bug fixes & Optimization done

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Reliance Games

වැඩිදියුණුකරු

Reliance Games

නිකුතු දිනය

2014-03-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

276.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට