නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Red Ball is a classical running and jumping platform game, Red Ball is one of the best running adventure games This is a free game where the little red ball has a mission, he must smash enemies to pass so many threats.. Easy to play, free, and designed for all people who enjoy to play games. Are you willing to help this litlle Ball to avoid dangers and collect stars? Let's Roll, jump, and bounce through more than 82 exciting levels full of adventure Are you ready? well if you are, this is a very easy game to play and free to download. Enjoy the Red Ball Run adventures with the little ball. How to Play: > To move Red Ball character click on right or left UI controls > Press Jump-button to jump We hope all the users have a great time playing this Red Ball adventure platformer game your opinion about this game is really important for us, please leave a review once you could. Thank you beforehand.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

First version of the game

විශේෂාංග

  • 80 beautiful, well-designed and challening levels
  • Free game without internet
  • 4 different amazing worlds with Jungle, Snow, Desert, and Chocolat world.
  • Amazing gameplay reminding us of retro classic games
  • Easy and free to play
  • A lot of enemies with different difficulties

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

dev sans frantieres

නිකුතු දිනය

2018-11-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

3.42 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට