නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

LIMITED TIME ONLY (July 17-29): Gear up for a summer of fun on Roblox! Discover the perfect beach look for your avatar with these featured accessories now available in the Catalog: - Hey Summer Shades - Beach Knight - Watermelon Sunhat - Starfish Hair - Beach Day Hero Cape - Pop Shades - Orange Snorkel Welcome to the world’s largest social platform for play. Every month, over 64 million active players come to Roblox to imagine, create, and play together within immersive 3D worlds built by gamers just like you! Already have an account? Log in with your existing Roblox account and play now! THOUSANDS OF USER-GENERATED GAMES Everything in Roblox is user-generated. Players can create the ultimate theme park, compete as a professional race car driver, star in a fashion show, become a superhero, or simply build a dream home and hang out with friends. In this safe and moderated environment, imagination rules supreme. CROSS-PLATFORM MULTIPLAYER GAMING Hang out with your friends and millions of other players across computers, smartphones, tablets, Xbox One, and VR in an infinite variety of games and experiences! CUSTOMIZABLE AVATARS Take on a new persona and dress up your avatar with an unlimited variety of hats, shirts, faces, gear, and much, much more! CHAT WITH FRIENDS Connect with your friends online using in-game chat features, private messages, and groups! FREE-TO-PLAY Roblox is free to play, but players can also use real money to purchase Robux (our virtual currency on Roblox) to spend on in-game upgrades or accessories for their avatar. Players can also purchase an optional “Builders Club” membership, which provides extra privileges and a daily Robux stipend (tap the “More” tab at the bottom of the screen in the app, and then “Builders Club” to learn more). CREATE YOUR OWN GAMES FOR FREE: https://www.roblox.com/develop SUPPORT: https://en.help.roblox.com/hc/en-us CONTACT: https://corp.roblox.com/contact/ PRIVACY POLICY: https://www.roblox.com/info/privacy PARENT’S GUIDE: https://corp.roblox.com/parents/ PLEASE NOTE: A network connection is required to play. Roblox games work best over Wi-Fi.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

LIMITED TIME ONLY (July 17-29): Gear up for a summer of fun on Roblox! Discover the perfect beach look for your avatar with these featured accessories now available in the Catalog: - Hey Summer Shades - Beach Knight - Watermelon Sunhat - Starfish Hair - Beach Day Hero Cape - Pop Shades - Orange Snorkel To make Roblox work better for you, we deliver updates regularly. These updates include bug fixes and improvements for speed and reliability. We’ll be sure to highlight any new features in this section when new features become available!

විශේෂාංග

  • Massive multi-player gaming platform
  • Thousands of games to choose from
  • Customize your avatar!
  • Message and chat with your friends

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ROBLOX Corporation

හිමිකම

ROBLOX Corporation, ©2019

නිකුතු දිනය

2016-01-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

176.1 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

ROBLOX වෙබ් අඩවිය
ROBLOX සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට