නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

RoboForm, the #1 ranked Password Manager makes your life easier by remembering passwords and logging you into websites automatically. RoboForm remembers your passwords so you don't have to. Just remember your one Master Password and RoboForm remembers the rest. It's that easy! Our bookmark-style Logins automatically log you in to your favorite websites with one click. "RoboForm Everywhere wins our Top Ten Reviews Gold Award for best password manager" -John Carlsen, Top Ten Reviews. Notes: - RoboForm for Windows version 8.4.6.6 or higher is required for integration. - The extension will operate in standalone mode when RoboForm for Windows is not installed. - The extension in standalone mode requires cookies. To enable, make sure that your 'Cookies' setting of Edge browser is set to 'Don't block cookies'. Key Features (extension only): - Automatically log in to your web accounts with one click. - Automatically save new passwords when you login to websites. - Easily handle multi-step Logins with the "Matching Logins" feature. - View and Edit your Logins, Bookmarks, Identities, and Safenotes. - Secure and save your RoboForm data to your RoboForm account. - Synchronize your RoboForm data with multiple computers and mobile devices. - Fill long web forms with a single click. - Generate strong, unique passwords with the built-in Password Generator. - Easily search Logins with the built-in search feature. Additional features (RoboForm installed) - All extension only features. - Password audit with Security Center. - Secure sharing. - Emergency Access. - Local only mode. - Advanced customization options. - Import your logins from LastPass, Dashlane, 1Password and other password managers. - Export to CSV file.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Siber Systems Inc

හිමිකම

Siber Systems Inc Copyright (C)2000-2019 Siber Systems Inc.

නිකුතු දිනය

2016-12-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.48 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට