නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Roll The Ball – Slide Puzzle is the ultimate addictive unblock ball puzzle games. Rolling ball and unblock combine to form roll the ball. This free unroll balls game is very easy to play. Slide the blocks to provide a free-flowing track for the ball to roll from beginning to end. Relaxing to play yet quite a puzzler, the objective is simple. Roll The Ball is one of really the best choice for you. With the latest updates, this balls roll requires players to brainstorm to move the block and they deserve a reward from ball games. How to play roll ball puzzle? - Move the blocks by your fingers to roll a path - Make the ball roll to the goal block - Try to get 3 stars with unrollme - Roll the ball to get out of trouble The balls were locked in different blocks in each level. Balls player will try to set them all free. - Try your best to unroll a path which includes 3 stars to collect them - The fewer moves the better - Roll the ball to run out as fast as you can - Unlock level with the star - Get the score as high as possible Features in unrollme ball game: - Sliding puzzle: An essential is for the adult to kids of all ages - Tons of epic levels: You can enjoy the game enough - The blue block can rotate and move - No time limited: Roller ball will play with unlimited time - No wifi? No problem! This balls game you can play offline - Hints: Full solution comes with every level - Restart: Just restart a level quickly Move the blocks with your finger to create a path for moving the ball to the GOAL block. But red blocks can't be moved. Wanna be a real word master? Download the Roll The Ball now and enjoy!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

RPG Aventure Games

නිකුතු දිනය

2019-04-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.73 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට