නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

"Action-packed game that will keep you entertained with its many layers" - YAHOO! Royal Revolt 2 is an action-packed strategy game. Build your defensive path and raid other players bases. Collect and upgrade items, such as weapons and armour to strengthen and customise your King. Lead your army into battle and protect your throne from opposing players from around the world. Advance your kingdom, perfect your defences and forge powerful alliances. - - - Community - - - Like Royal Revolt 2 on Facebook: https://facebook.com/royalrevolt Join in-depth discussions on our forums: http://forums.flaregames.com/forum/37-royal-revolt-2/ Flaregames support: http://feedback.flaregames.com/ - - - Terms of Service and Privacy Policy - - - By accessing or using a Flaregames product, you're agreeing to our Terms of Service (www.flaregames.com/terms-service/) and Privacy Policy (http://www.flaregames.com/privacy-policy/). This game is ad-supported and no in-app purchases are required to progress. This game may include "Interest Based Ads" (please see privacy policy for more information). - - - Parental Guide - - - Royal Revolt 2 is free to download and play, however some game items can also be purchased for real money. According to our Terms of Service, Royal Revolt 2 is allowed for download and play only for persons 16 years or more of age, or with explicit parental consent. You can read more here: http://www.flaregames.com/parents-guide/

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- New unique Runes for the Ogre, Firebolt Tower, Hero Items and more await you! - Make forging a breeze with the new 'Pearl upgrading' screen - Keep an eye out for all-new item perks, such as "Hidden Treasure Luck" and "Critical Hit" - Pick-up a bargain in the store, when purchasing a Gem package for the first time - Many more convenience features, improvements and bug fixes

විශේෂාංග

  • Take control of your king and lead your army in battle
  • Defend your castle by creating a deadly path for your enemies
  • Build your kingdom and improve your army to become more powerful
  • Participate in regular events such as "Alliance Wars" where you work together as a team
  • Collaborate and discuss with friends by forging an alliance

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

flaregames GmbH

හිමිකම

Copyright © 2017 flaregames GmbH | All Rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Keen Flare

නිකුතු දිනය

2014-04-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

465.23 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

භූමිකා රඟපෑම

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Türkçe (Türkiye)
日本語 (日本)
Indonesia (Indonesia)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
Português (Brasil)
ไทย (ไทย)
Tiếng Việt (Việt Nam)
Polski (Polska)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට