නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Rummy Palace - your community for the famous card game, is now available through the Microsoft Store! Clubs, leagues, tournaments, or custom rule sets, the Rummy Palace has everything a real Rummy fan needs. You neither play against a computer nor alone but as Rummy should be, against your friends and other players on real tables with the rule set you love. Rummy Palace offers you: Take Part in Tournaments - You can play in different daily tournaments. - Suitable for beginners and pros. - Play with diverse rule sets. Get Involved With Others in Clubs - Found a new club or join one of the hundreds already existing. - Find new friends for playing Rummy. - Make appointments with your friends to play together. - Keep yourself up-to-date in the club chat. Compete at the League - You automatically take part in the league. - You can play for the player and clubs league. - Become a quarterly winner and enlist at the Hall of Fame. Play With Your Personal Preference - Standard tables are played with the famous set of rules. - Play at custom tables which have different rules like: - Knocking - Cyclic Laying - Without First Meld - Strict Jokers - and lots more ... We Provide Several Card Decks - You can choose our own, for screens optimized, card decks. - Or you can use the traditional "Altenburger" playing cards. - Choose between: - German Deck - French Deck - Tournament Deck Improve Your Game With Detailed Statistics - Very detailed statistics for every round and table. - Have a look at your own and the statistics of your opponents. - Expectation values show you where to improve your skills. You Play With Real Fellow Players Only Rummy is a game for up to 4 real players and not for one against three computer opponents. With the Palace, you play in a community of highly engaged Rummy fans. You will find beginners as well as pros with whom card playing provides a high amount of joy. Install Rummy Palace for free now and enjoy your Rummy tables! Best wishes from the Rummy Palace Team PS: If you ever need help, feel free to contact our friendly community service at support@rummy-palace.com By downloading our game, you agree to the terms of service and our privacy policy. Terms of service: https://www.spiele-palast.de/terms-conditions/ Privacy policy: https://www.spiele-palast.de/privacy-policy/

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Thanks for playing in the Palace! We have been hard at work improving our game. In case of questions or problems with this version please write an email to support@rummy-palace.com, we will gladly assist you with any issue. New in this version: - Improved multiple icons and graphics. - Fixed an error where purchases were not available on some devices. - Fixed several rare bugs.

විශේෂාංග

  • Play against real opponents.
  • For beginners and pros.
  • Take part in tournaments.
  • Gain your place at the top of our leagues.
  • Review your statistics.
  • Found clubs or join them.
  • Use custom rule sets.
  • Play at private and clubs tables.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Spiele-Palast GmbH

වැඩිදියුණුකරු

Spiele-Palast GmbH

නිකුතු දිනය

2018-10-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

42.14 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Polski (Polska)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Rummy Palace වෙබ් අඩවිය
Rummy Palace සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට