නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Run, Sausage, run! Hot diggity dog, that’s a fine lookin’ hot dog! You never sausage a sausage! (Get it? Saw such… sausage? Anyone?) Stop punning and start running! This adventure run is a hot dog’s dream - or nightmare - depending on how well you do. Play as the tasty sausage of your choice. Weisswurst or blutwurst, bacon or chocolate… even plumber or cowboy! Run for your life through an endless path as you flex that hot-dog body and avoid getting sliced, chopped, burned or smashed in this adventure run game! Tons of juicy sausages to choose from, tons of hot dog skins to enjoy in this adventure run. Collect coins as you run for your sweet (or spicy) life to buy buns of steel and other cool powerups in this adventure run game.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Amazing Arcade Games

නිකුතු දිනය

2019-04-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

24.31 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට