නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Ready for an incredible roller coaster adventure? Rush is an endless ball tapping game that anyone can enjoy! Roll fast, be attentive, avoid obstacles, tap your ball to beat your friend's records! Are you ready for a thrilling ride with ball? Rush through the void while dodging obstacles in this endless roller coaster ride. Think quick and tap to switch lanes in order to reach incredible speeds! Avoid the walls as you rush down the line moving faster with each score increase. Collect coins along the way as you try to unlock all of the in game skins. Keep dodging the walls for as long as possible in this addicting 3D avoiding game. Try to get your name to the top of the leaderboards with each new play.How to play: Tap or click to move ball back and forth. Avoid the walls. Gameplay: - Tap to switch, and avoid obstacles - Collect diamonds and unlock different balls - Upgrade and unlock different roads - An unforgettable frenzied experience - Superb music and sound effects - Compete for the best score in the world Can you rush and become the farthest? Join the race and Have fun! If you like Rush Ball, please recommend it to your friends and play it on PC with friends ! Suggestions and feedback are always welcome! Try also our another games as Knife Hit , Rolling Sky , Rider and Helix Jump Download now and experience Rush by ketchapp games!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tapps Top Game Free LLC

නිකුතු දිනය

2019-05-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට